close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
          
szukaj
  
  
Strona główna Vademecum ZGJ Galeria Baza noclegowa Przewodnik po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
   piątek, 12 lipca 2024 |  imieniny: Jan, Wera, Brunon
  
  
             
Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
  
Vademecum
ZGJ
Przewodnik
Wydawnictwa Związku Gmin Jurajskich
Komunikaty
Zapytania Ofertowe na wykonanie wydawnictw promocyjnych
Zmarł Marszałek Marek Nawara
Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”
Zapytanie Ofertowe Plakat Jurajski
Przetarg Kalendarz 2012
Zapytanie ofertowe Organizacja wyjazdów studyjnych do Hoteli
Zapytanie ofertowe Organizacja wyjazdów studyjnych do gospodarstw agroturystycznych
Zapytanie ofertowe Organizacja wyjazdów studyjnych Transport
Zapytanie ofertowe Organizacja wyjazdów studyjnych do hoteli i innych obiektów z branży turystycznej i okołoturystycznej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyjazdu szkoleniowego do Rumuni.
Zakaz Wstępu na Pustynię Błędowską
Podziemny świat Jury Krakowsko - Częstochowskiej zapytanie o cenę
Zapytanie ofertowe na skład i druk składanki pocztówek
Zapytanie o cenę na wykonanie aplikacji mobilnej
Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 02.07.2014r. na wykonanie aplikacji mobilnej
Zapytanie ofertowe w formie zapytania o cenę na wykonanie aplikacji mobilnej dla urządzeń z systemem Android, iOS, Windows Phone
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie aplikacji mobilnej
Zapytanie ofertowe w formie zapytania o cenę (dotyczy wykonania papierowych toreb reklamowych z nadrukiem)
Zapytanie ofertowe w formie zapytania o cenę (dotyczy wykonania toreb non woven z nadrukiem)
Zapytanie ofertowe w formie zapytania o cenę (dotyczy wykonania elementy odblaskowe z nadrukiem)
Zapytanie ofertowe w formie zapytania o cenę (dotyczy wykonania pendrive z nadrukiem)
Zapytanie ofertowe w formie zapytania o cenę (dotyczy wykonania magnesu z nadrukiem)
Zapytanie na wykonanie druku i projektu kalendarza 2015
Zapytanie ofertowe na wykonanie przewodnika po Szlaku Orlich Gniazd 2016
25 lat Związku Gmin Jurajskich
Kalendarium wydarzeń 2018
  
  
Wpisz swój adres email.
dopiszCzy wiesz że ?Zapytanie ofertowe Organizacja wyjazdów studyjnych Transport
RRS Canal

Ogrodzieniec, 10.11.2011r.

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie transportu drogowego - przewóz osób

w projekcie pt. „Liderzy młodej przedsiębiorczości”

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

Związek Gmin Jurajskich (dalej: Zamawiający) w Partnerstwie z Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia oraz Gminą Dąbrowa Górnicza realizuje projekt pt. „Liderzy młodej przedsiębiorczości” (dalej: projekt) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej             w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 listopada 2010 r. Związek zobowiązany jest do rozpoznania rynku, co czyni poprzez wysłanie zapytań ofertowych do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców. Związek wybiera najkorzystniejsze spośród złożonych ofert.

W związku z powyższym zapraszamy do współpracy i złożenia oferty na świadczenie usług   w zakresie transportu uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej.

 

I. Zamawiający

 

Związek Gmin Jurajskich

42-440 Ogrodzieniec, pl. Wolności 42

tel./fax (32) 673-33-64, fax (32) 673-37-98

e-mail: biuro@jura.info.pl

www.jura.info.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu (dowóz, odwóz) grup uczniów szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami na wyjazdy studyjne. Każda grupa liczy średnio 15 osób (nie mniej niż 12 i nie więcej niż 18), zatem Wykonawca powinien dysponować busem z ilością miejsc co najmniej 19.

Łącznie odbędą się 42 wyjazdy dla 21 grup uczniów z różnych części Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Miejsca organizacji szkoleń również są położone na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Ilość wyjazdów, jakie zrealizuje dany Wykonawca będzie ustalana indywidualnie na podstawie złożonych ofert.

Czas trwania każdego szkolenia wynosi co najmniej 5 godzin. Wykonawca będzie zobowiązany do przewozu osób z miejsca zbiórki do miejsca, w którym odbędzie się szkolenie. Następnie w czasie szkolenia będzie musiał poczekać na grupę przez około            5 godzin, po czym odwiezie uczestników szkolenia z powrotem do miejsca zbiórki.

Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia przez jednego Wykonawcę usług transportu na więcej niż jeden wyjazd jednocześnie.

Zlecenie na dany wyjazd będzie składane Wykonawcy z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.

 

III. Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego

 

Wyjazdy studyjne odbywać się będą w soboty i/lub w niedziele w terminie od listopada

2011r. do lutego 2012r. Dokładne terminy wyjazdów będą ustalane indywidualnie.

 

IV. Składanie ofert

 

1. Opis sposobu przygotowania oferty, zwanej „ofertą”.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim

pismem maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie,

czytelnie lub literami drukowanymi.

- Ofertę należy sporządzić i złożyć w sposób zapewniający jego integralność i

poufność - zaleca się trwałe spięcie (zszycie), zapobiegające możliwości

dekompletacji zawartości oferty, kolejne ponumerowanie stron itp.

- Zamawiający zaleca, aby oferta była złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej

kopercie (opakowaniu), która będzie zaadresowana do Zamawiającego i będzie

posiadać oznaczenie: „Oferta na świadczenie usług transportowych w projekcie

„Liderzy młodej przedsiębiorczości” realizowanym w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

- Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres

Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej

opóźnienia.

- Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę.

 

2. Termin składania ofert: 18.11.2011r. godz. 12. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do siedziby Związku).

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia protestów.

 

 

 

 

 


V. Kryteria wyboru oferty

 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na podstawie kryteriów :

a) kryterium – cena - ryczałt za 10 godzin.

 

VI. Dodatkowe informacje

 

1. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem bankowym po wykonaniu poszczególnych części zamówienia, w ciągu 14 dni od otrzymania faktury. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odroczenia zapłaty faktury w przypadku opóźnień w otrzymaniu środków od Lidera projektu, który nie będzie posiadał środków na realizację projektu od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.. Wykonawcy w takim przypadku nie przysługują odsetki od nieterminowego uregulowania płatności i jakiekolwiek roszczenia.

 

2. Wykonawca musi zaakceptować następujące zapisy umowy:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych Wykonawcy związanych z realizacją umowy.

 - Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją

umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z ww. umową.

- Strony zobowiązane są w okresie trwania umowy oraz co najmniej do dnia 31 grudnia 2020r. do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z realizacją

przedmiotowej umowy.

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy na realizację zamówienia objętego niniejszym Zaproszeniem, w przypadku gdy cena brutto najkorzystniejszej spośród złożonych ofert wykracza poza wartości przyjęte w budżecie projektu.

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy lub też odstąpienie od postępowania bez podania przyczyn.

 

5. Przewozy będą realizowane w systemie od drzwi do drzwi - z podanego adresu na podany adres docelowy.

 

6. Przewozy będą wykonywane w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego, na zlecenie przekazane wykonawcy faksem, e-mail lub telefoniczne. Zgłoszenie telefoniczne zostanie niezwłocznie potwierdzone e-mail bądź faksem.

 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówionej usługi. Informację o rezygnacji Zamawiający przekaże Wykonawcy faksem, e-mail, lub telefonicznie nie później niż 12 godzin przed planowanym świadczeniem usługi.

 


8. Każdorazowo potwierdzeniem usługi będzie karta drogowa lub inny dokument potwierdzający m.in. liczbę przejechanych kilometrów, rodzaje pojazdów wraz z podaniem marki pojazdu i numeru rejestracyjnego, godziny, daty wyjazdu i powrotu, z podpisem opiekuna grupy.

 

9. Wykonawca zapewnia sprawne technicznie środki transportu do wykonywania przewozów, spełniające wymagania opisane w SIWZ, wymagania techniczne określone przepisami prawa, posiadające aktualne ubezpieczenie OC i NW.

 

10. Możliwe jest wykonanie więcej niż jednego transportu równolegle.

 

11. W przypadku awarii środka transportu w trakcie przejazdu lub wystąpienia innych zdarzeń uniemożliwiających kontynuację przewozu dotychczasowym pojazdem, Wykonawca ma obowiązek podstawić niezwłocznie, na własny koszt, pojazd zastępczy o takich samych parametrach technicznych i wyposażeniu.

 

12. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów, w tym również dodatkowych kosztów związanych z awarią pojazdów.

 

13. Wykonawca zapewni wykwalifikowanych kierowców, posiadających stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.).

 

14. Wykonawca odpowiada za sprawność techniczną pojazdów służących do wykonania usług stanowiących przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga, aby pojazdy służące do wykonania usług spełniały wszelkie wymagania techniczne i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

15. Wykonawca będzie zobowiązany do:

a) podstawienia, zgodnie ze zleceniem pojazdu wraz z kierowcą,

b) telefonicznego informowania Zamawiającego o każdym opóźnieniu powyżej 15 minut

w podstawieniu pojazdu. Brak informacji będzie traktowany jak nie podstawienie pojazdu i będzie skutkował naliczeniem kary umownej w wysokości 100% przewidzianego wynagrodzenia,

d) każdorazowego ustalenia trzeźwości kierującego pojazdem, a w przypadku

stwierdzenia, że stan kierowcy wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, odsunięcia go od wykonywania pracy.

 

16. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszelkich warunków wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.).

 

17. Pytania dotyczące zapytania można kierować do Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Osobami upoważnionymi z ramienia Zamawiającego do udzielania informacji oferentom w sprawie przedmiotowego zapytania ofertowego są:

 

Robert Nieroda – dyrektor biura Związku Gmin Jurajskich

Tel. 32 67 333 64

e-mail: biuro@jura.info.pl

oraz

Malwina Długoszewska – specjalista do spraw realizacji projektu

Tel. 32 67 333 64

e-mail: malwina.zgj@gmail.com

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Lipiec
N Pn Wt Śr Cz Pt S
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
kalendarium miesięczne


Turystyka

Galeria

Katalog firm

Dla prasy    
 
Strona głównaŚląski System Informacji Turystycznej
© 2009 - 2024 Związek Gmin Jurajskich