close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
          
szukaj
  
  
Strona główna Vademecum ZGJ Galeria Baza noclegowa Przewodnik po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
   sobota, 13 lipca 2024 |  imieniny: Małgorzata, Ernest, Henryk
  
  
             
Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
  
Vademecum
ZGJ
Przewodnik
Wydawnictwa Związku Gmin Jurajskich
Komunikaty
Zapytania Ofertowe na wykonanie wydawnictw promocyjnych
Zmarł Marszałek Marek Nawara
Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”
Zapytanie Ofertowe Plakat Jurajski
Przetarg Kalendarz 2012
Zapytanie ofertowe Organizacja wyjazdów studyjnych do Hoteli
Zapytanie ofertowe Organizacja wyjazdów studyjnych do gospodarstw agroturystycznych
Zapytanie ofertowe Organizacja wyjazdów studyjnych Transport
Zapytanie ofertowe Organizacja wyjazdów studyjnych do hoteli i innych obiektów z branży turystycznej i okołoturystycznej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyjazdu szkoleniowego do Rumuni.
Zakaz Wstępu na Pustynię Błędowską
Podziemny świat Jury Krakowsko - Częstochowskiej zapytanie o cenę
Zapytanie ofertowe na skład i druk składanki pocztówek
Zapytanie o cenę na wykonanie aplikacji mobilnej
Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 02.07.2014r. na wykonanie aplikacji mobilnej
Zapytanie ofertowe w formie zapytania o cenę na wykonanie aplikacji mobilnej dla urządzeń z systemem Android, iOS, Windows Phone
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie aplikacji mobilnej
Zapytanie ofertowe w formie zapytania o cenę (dotyczy wykonania papierowych toreb reklamowych z nadrukiem)
Zapytanie ofertowe w formie zapytania o cenę (dotyczy wykonania toreb non woven z nadrukiem)
Zapytanie ofertowe w formie zapytania o cenę (dotyczy wykonania elementy odblaskowe z nadrukiem)
Zapytanie ofertowe w formie zapytania o cenę (dotyczy wykonania pendrive z nadrukiem)
Zapytanie ofertowe w formie zapytania o cenę (dotyczy wykonania magnesu z nadrukiem)
Zapytanie na wykonanie druku i projektu kalendarza 2015
Zapytanie ofertowe na wykonanie przewodnika po Szlaku Orlich Gniazd 2016
25 lat Związku Gmin Jurajskich
Kalendarium wydarzeń 2018
  
  
Wpisz swój adres email.
dopiszCzy wiesz że ?Zapytanie ofertowe Organizacja wyjazdów studyjnych do gospodarstw agroturystycznych
RRS Canal

Ogrodzieniec, 10.11.2011r.

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację wyjazdów studyjnych w projekcie

pt. „Liderzy młodej przedsiębiorczości”
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Związek Gmin Jurajskich (dalej: Zamawiający) w Partnerstwie z Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia oraz Gminą Dąbrowa Górnicza realizuje projekt pt. „Liderzy młodej przedsiębiorczości (dalej: projekt) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 listopada 2010 r. Związek zobowiązany jest do rozpoznania rynku, co czyni poprzez wysłanie zapytań ofertowych do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców. Związek wybiera najkorzystniejsze spośród złożonych ofert.

W związku z powyższym zapraszamy do współpracy i złożenia oferty na organizację wyjazdów studyjnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w celu zapoznania się z praktycznymi aspektami funkcjonowania firm w branży turystycznej.

 

I. Zamawiający

 

Związek Gmin Jurajskich

42-440 Ogrodzieniec, pl. Wolności 42

tel./fax (32) 673-33-64, fax (32) 673-37-98

e-mail: biuro@jura.info.pl

www.jura.info.pl

 

 

 


II. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wyjazdów studyjnych do gospodarstw agroturystycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Wizyta w danej firmie ma na celu zapoznania się uczestników wyjazdu z codzienną pracą w danym miejscu. Wykonawca powinien zaprezentować młodzieży obiekt, przedstawić atrakcje jakie ma w swojej ofercie, przybliżyć zasady funkcjonowania danego obiektu oraz specyfikę działalności w branży turystycznej. Wykonawca zorganizuje od trzech do pięciu wizyt (o tym zdecyduje Zamawiający na podstawie kryteriów wyboru oferty) dla grupy około 15 osób (nie mniej niż 12 nie więcej niż 18), którym będzie towarzyszył opiekun. Grupa będzie mieć zapewniony przez Zamawiającego transport. Czas trwania jednej wizyty powinien wynosić nie mniej niż            5 godzin.

 

III. Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego

 

Wyjazdy studyjne odbywać się będą w soboty i/lub w niedziele w terminie od listopada 2011r. do lutego 2012r. Dokładne terminy wizyt w danym obiekcie będą ustalane indywidualnie z odpowiednim wyprzedzeniem. Wykonawca musi się jednak liczyć z tym, że każdy weekend w podanym przedziale czasu będzie brany pod uwagę jako termin organizacji wizyty.

 

IV. Składanie ofert

 

1. Opis sposobu przygotowania oferty, zwanej „ofertą”.

-         Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

-         Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim pismem maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie lub literami drukowanymi.

-         Ofertę należy sporządzić i złożyć w sposób zapewniający jego integralność i poufność - zaleca się trwałe spięcie (zszycie), zapobiegające możliwości dekompletacji zawartości oferty, kolejne ponumerowanie stron itp.

-         Zamawiający zaleca, aby oferta była złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie zaadresowana do Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie: „Oferta na organizację wyjazdów studyjnych w projekcie    pt. Liderzy młodej przedsiębiorczości realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

-         Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

-         Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę.

3. Termin składania ofert: 18.11.2011r. godz. 12. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do siedziby Związku).

 

V. Kryteria wyboru oferty

 

Zamawiający zastrzega, że spośród złożonych ofert ostatecznych dokona wyboru więcej niż jednej oferty. Wybrane zostaną te oferty, które uzyskają najwyższą ilość punktów za kryterium cena oraz kryterium atrakcyjność zgodnie z poniższymi kryteriami oceny. Zamawiający dokona oceny oferty ostatecznej na podstawie następujących kryteriów :

a) kryterium “Cena” – 50%,

b) kryterium “Atrakcyjność” - 50 %.

Ocena w kryterium „Cena” nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt., według wzoru matematycznego:  

C min

P(C) = ------------------------ x 100 pkt x 50%

C

gdzie:

 

P(C)   - ilość punktów jakie otrzyma ostateczna oferta badana za kryterium „Cena”,

Cmin  - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert ostatecznych,

C        - cena ostatecznej oferty badanej

 

Ocena w kryterium „Atrakcyjność” nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt, według wzoru matematycznego:

 

A 

P(A) = ------------------------ x 100 pkt. x 50%

A max

gdzie:

 

P(A)     - ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Atrakcyjność”,

Amax   - największa ilość punktów uzyskana w wyniku oceny atrakcyjności spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,

A          - ilość punktów uzyskana w wyniku oceny atrakcyjność przez ofertę badaną.

 

 

Ostateczny wynik punktowy:

                                                           P(CA) = P(C) + P(A)

gdzie:

 

P(CA)  - ilość punktów jakie łącznie otrzyma oferta badana

P(C)    - ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Cena”

P(A)    - ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Atrakcyjność”

VI. Dodatkowe informacje

 

1.  Wynagrodzenie będzie płatne przelewem bankowym po wykonaniu poszczególnych części zamówienia, w ciągu 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odroczenia zapłaty faktury w przypadku opóźnień w otrzymaniu środków od Lidera projektu, który nie będzie posiadał środków na realizację projektu od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wykonawcy w takim przypadku nie przysługują odsetki od nieterminowego uregulowania płatności i jakiekolwiek roszczenia.

 

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia protestów.

 

3.     Wykonawca musi zaakceptować następujące zapisy umowy:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych Wykonawcy związanych z realizacją umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z ww. umową.

- Strony zobowiązane są w okresie trwania umowy oraz co najmniej do dnia 31 grudnia 2020 r. do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z realizacją przedmiotowej umowy.

 

4.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy na realizację zamówienia objętego niniejszym Zaproszeniem, w przypadku gdy cena brutto najkorzystniejszej spośród złożonych ofert wykracza poza wartości przyjęte w budżecie projektu.

 

5.     Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy lub też odstąpienie od postępowania bez podania przyczyn.

 

6.      Pytania dotyczące zapytania można kierować do Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Osobami upoważnionymi z ramienia Zamawiającego do udzielania informacji oferentom w sprawie przedmiotowego zapytania ofertowego są:

Robert Nieroda – dyrektor biura Związku Gmin Jurajskich

Tel. 32 67 333 64

e-mail: biuro@jura.info.pl

oraz

Malwina Długoszewska – specjalista do spraw realizacji projektu

Tel. 32 67 333 64

e-mail: malwina.zgj@gmail.com

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Lipiec
N Pn Wt Śr Cz Pt S
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
kalendarium miesięczne


Turystyka

Galeria

Katalog firm

Dla prasy    
 
Strona głównaŚląski System Informacji Turystycznej
© 2009 - 2024 Związek Gmin Jurajskich