close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
          
szukaj
  
  
Strona główna Vademecum ZGJ Galeria Baza noclegowa Przewodnik po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
   sobota, 13 kwietnia 2024 |  imieniny: Ida, Hermenegilda, Przemysław
  
  
             
Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
  
Vademecum
ZGJ
Przewodnik
Wydawnictwa Związku Gmin Jurajskich
Komunikaty
25 lat Związku Gmin Jurajskich
Kalendarium wydarzeń 2018
  
  
Wpisz swój adres email.
dopiszCzy wiesz że ?Statut
RRS Canal

S T A T U T

ZWIĄZKU GMIN JURAJSKICH

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Związek Gmin Jurajskich zwany dalej Związkiem , jest dobrowolnym stowarzyszeniem gmin położonych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

§ 2.

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Siedzibą Związku jest miasto Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

§ 4.

Godłem Związku jest rysunek zamku na skale oraz napis " Związek Gmin Jurajskich".

 

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 5.

 1. Związek dąży do integracji oraz gospodarczego i kulturowego rozwoju gmin - Członków Związku.

 2. Związek służy ochronie interesów zrzeszonych gmin.

 3. Związek dąży do rozwijania , eksponowania i wykorzystania bogactwa i piękna przyrodniczego , krajobrazowego oraz kulturowego swej ziemi.

 4. Związek prowadzi nieodpłatną działalność kulturalną, działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska na rzecz gmin członkowskich i jej mieszkańców  w celu promocji i rozwoju Jury Krakowsko – Częstochowskiej.

 1. Do zadań Związku należy w szczególności :

  1. turystyczne promowanie terenów jurajskich i wspieranie rozwoju turystyki na terenie gmin członkowskich poprzez publikacje i akcje promocyjne, dbanie o infrastrukturę turystyczną, w szczególności o szlaki turystyczne, atrakcje turystyczne, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa turystów, pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi pragnącymi inwestować na terenie Jury (PKD 79.90.B),

  2. prezentowanie stanowiska członków Związku wobec innych organizacji i władz państwowych (PKD 94.99.Z),

  3. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej (PKD 94.99.Z),

  4. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (PKD 94.99.Z),

  5. działalność wspomagająca rozwój ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Jury Krakowsko – Częstochowskiej (PKD 94.99.Z),

  6. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami gmin członkowskich i społecznościami innych państw europejskich (PKD 94.99.Z),

  7. rozwój krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarze Jury Krakowsko – Częstochowskiej, (PKD 93.19..Z),

  8. zbieranie, opracowywanie i popularyzacja projektów budownictwa mieszkaniowego, rekreacyjnego (PKD 71.11..Z),

  9. konsultowanie strategii i planów rozwoju i zagospodarowania   o   charakterze regionalnym (PKD 94.99.Z),

  10. opiniowanie projektów aktów prawnych, zwłaszcza dotyczących turystyki, samorządności terytorialnej i ochrony środowiska (PKD 94.99.Z),

  11. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji na rzecz mieszkańców gmin członkowskich (PKD 94.99.Z),

  12. współpraca z podmiotami, których zakres działania jest zbieżny z zadaniami statutowymi Związku (PKD 94.99.Z),

  13. rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury, zachowanie regionalnych tradycji na obszarze Jury Krakowsko – Częstochowskiej (PKD 91.03.Z),

  14. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności w zakresie działań rekreacyjnych i sportowych popularyzujących teren Jury Krakowsko – Częstochowskiej (PKD 93.19.Z),

  15. wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności poprzez działania edukacyjne i szkoleniowe wspierające rozwój turystyki dla gmin członkowskich i ich mieszkańców (PKD 85.60.Z),

  16. działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki na terenie gmin członkowskich (PKD 70.22.Z),

 1. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w branży turystycznej,  osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz  organizowanie wolontariatu na terenie gmin członkowskich (PKD 78.10.Z),

 2. działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w zakresie zbieżnym z działalnością statutową Związku (PKD 94.99.Z),

 3. stworzenie i prowadzenie systemu informacji turystycznej dotyczącej Jury Krakowsko-Częstochowskiej poprzez sieć punktów informacji turystycznej (PKD 79.90.B)

 

6.  Związek prowadzi:

     - nieodpłatną działalność pożytku publicznego

     - odpłatną działalność pożytku publicznego

     - działalność gospodarczą

Każda z tych form działalności wymaga rachunkowego wyodrębnienia w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości

§ 6.

Związek prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, z której dochód służy wyłącznie realizacji celów statutowych w zakresie:

 

 1. wydawania książek, w tym broszur, folderów, map, atlasów, albumów promujących Jurę Krakowsko – Częstochowską (PKD 58.11.Z),

 

 1. pozostałej działalności wydawniczej, w tym obejmującej wydawanie kalendarzy, plakatów, kart pocztowych, publikacji na nośnikach elektronicznych promujących Jurę Krakowsko – Częstochowską (PKD 58.19.Z),

 

 1. pozostałej sprzedaży detalicznej poza siecią sklepową wydawnictw promujących Wyżynę Krakowsko - Częstochowską (PKD 47.91.Z),

 

 1. kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane, w szczególności w zakresie szkoleń dotyczących turystyki, promocji regionu (PKD 85.59.B).

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU

§ 7.

 1. Związek ma charakter otwarty , do Związku mogą przystępować gminy akceptujące cele i statut stowarzyszenia.

 2. Warunkiem przystąpienia do Związku jest przedstawienie przez Zarządy Gmin stosownej uchwały Rady Gminy.

 3. Członków Związku przyjmuje Zarząd Związku.

 4. Członkami honorowymi mogą być osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla Związku.

 5. Członkostwo honorowe nadaje Zgromadzenie Ogólne.

§ 8.

1. Członkostwo w Związku ustaje na skutek :

1. 1.Wystąpienia Członka poprzez przedłożenie stosownej uchwały Rady Gminy.

1.2.Wykreślenie członka.

2. Wykreślenie Członka ze Związku następuje w przypadku :

2.1. Utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Związku.

3. Od decyzji o wykreśleniu ze Związku przysługuje odwołanie do Zgromadzenia    Ogólnego        w terminie 30 dni od momentu doręczenia decyzji.

4. Członkostwo honorowe w Związku ustaje na skutek:

4.1.Rezygnacji Członka honorowego.

4.2. Wykreślenia Członka honorowego uchwałą Zgromadzenia Ogólnego , która musi            zawierać uzasadnienie.

5. Wystąpienie  ze Związku następuje po upływie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do Zarządu Związku , licząc od końca miesiąca , w którym  nastąpiło wypowiedzenie.

6. Występujący ze Związku obowiązany jest w terminie uzgodnionym z Zarządem do  uregulowania wszystkich zobowiązań w stosunku do Związku.

7. Ustanie członkostwa stwierdza i skreślenia dokonuje Zarząd.

8. Ustanie członkostwa powoduje wygaśnięcie wszystkich zobowiązań Związku wobec  gminy.

ROZDZIAŁ IV

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 9.

 1. Członkowie Związku mają prawo do :

1.1.Udziału w Zgromadzeniu Ogólnym

1.2. Czynnego  i biernego prawa wyborczego do władz Związku.

1.3. Podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków.

1.4 .Korzystania z pomocy Związku.

 1. Członek jest zobowiązany urzeczywistniać cele Związku , przestrzegać postanowień statutu , regulaminów i uchwał organów Związku oraz uczestniczyć w realizacji jego statutowych celów , w szczególności :

2.1.Czynnie uczestniczyć w pracach Związku.

2.2.Dbać o dobre imię Związku.

2.3.Wpłacać w ustalonym terminie składki członkowskie

§ 10.

1.   Członkom honorowym Związku przysługuje :

1.1.Prawo uczestniczenia w posiedzeniach Związku bez prawa udziału w głosowaniach.

1.2.Prawo do korzystania z obiektów i urządzeń będących w dyspozycji Związku.

 

ROZDZIAŁ V

WŁADZE ZWIĄZKU

§ 11.

 1. Organami Związku są :

1.1.Zgromadzenie Ogólne.

1.2.Zarząd Związku.

1.3.Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja wszystkich władz Związku pokrywa się z kadencją wszystkich władz gmin , a ich wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym.

 1. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz Związku powinno nastąpić w ciągu 3 miesięcy od daty wyborów organów gminy.

 1. Do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz , działają władze ubiegłej kadencji.

§ 12.

 1. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Związku.

 2. Zgromadzenie Ogólne tworzą przedstawiciele gmin - Członków związku.

 3. Każdej gminie przysługuje w Zgromadzeniu Ogólnym jeden głos.

 4. Zgromadzenie Ogólne jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku.

 5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne może być zwoływane przez Zarząd w każdym czasie.

 6. Zarząd jest zobowiązany także zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne na żądanie :

6.1. 1/5 członków Związku.

6.2 .Komisji Rewizyjnej.

 1. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne w wypadkach określonych w ust. 6 powinno być zwołane w terminie jednego miesiąca od dnia wniesienia żądania.

 1. W razie niewykonania postanowień ust. 6 i ust. 8 Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwołuje Komisja Rewizyjna.

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego członkowie Związku powinni być zawiadomieni co najmniej jeden miesiąc przed terminem jego zwołania.

11. Członkowie mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego.

12. Zgromadzenie Ogólne jest zdolne do podejmowania uchwał , jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/2 ogółu Członków.

   1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów o ile statut nie stanowi inaczej.

14. Głosowanie na Zgromadzeniu Ogólnym odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru do władz Związku.

15.  Na żądanie 1/5 liczby Członków obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

16. Zgromadzenie Ogólne prowadzi każdorazowo wybierany Przewodniczący Zgromadzenia

17. Szczegółowy tryb obradowania podejmowania uchwał określa regulamin obrad Zgromadzenia Ogólnego.

§ 13.

 1. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach Związku , a w szczególności :

1.1.Uchwalanie Statutu Związku i jego zmian.

1.2.Rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał   proponowanych przez Członków Związku , Zarząd , Przewodniczącego Zarządu i Komisję Rewizyjną oraz udzielanie absolutorium Zarządowi.

1.3.Wybór i odwołanie członków Zarządu , Przewodniczącego Zarządu i Komisji Rewizyjnej , uzupełnienie składu tych organów.

1.4.Uchwalenie budżetu Związku.

1.5.Uchwalenie wysokości składek członkowskich.

1.6. Uchwalenie regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego.

1.7.Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o wykreśleniu ze Związku.

1.8.Podejmowanie uchwał w sprawie określania najwyższej kwoty zobowiązań majątkowych zaciąganych przez Zarząd.

1.9. Zatwierdzenie regulaminu Komisji Rewizyjnej.

1.10. Podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Związku.

§ 14.

   1. Zarząd składa się z 9 członków,  po trzech z województw śląskiego i małopolskiego wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne zwykłą większością głosów oraz po jednym przedstawicielu z miast Częstochowy, Krakowa i Ogrodzieńca na okres pokrywający się z okresem kadencji Rad Gmin.

Zgromadzenie Ogólne wybiera Przewodniczącego Zarządu i dwóch zastępców bezwzględną większością głosów spośród członków Zarządu.

Głosowania dotyczące wyboru członków Zarządu i wyboru do pełnienia funkcji w Zarządzie są tajne o ile Zgromadzenie Ogólne nie postanowi inaczej.

Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Zarząd wybiera ze swego grona Skarbnika.

2. Zarząd organizuje i zapewnia realizację zadań i celów Związku poprzez            podejmowanie wszelkich decyzji i czynności nie zastrzeżonych w Statucie Związku              do wyłącznej własności innych organów , a w szczególności :

2.1. Wykonuje uchwały Zgromadzenia Ogólnego.

2.2. Uchwala bieżący program Związku.

2.3. Opracowuje projekt budżetu Związku.

2.4. Zwołuje Zgromadzenie Ogólne Związku i ustala porządek jego obrad.

2.5. Przyjmuje w poczet Członków Związku.

2.6. Wykreśla Członków Związku.

2.7. Jest uprawniony do przyjmowania darowizn i zapisów, zaciągania pożyczek, emitowania i nabywania obligacji i papierów wartościowych do wartości określonej przez Zgromadzenie Ogólne.

3. Zarząd może powoływać komisje i zespoły problemowe do realizacji  zadań  Związku. Do   udziału w ich pracach mogą być powoływane osoby spoza władz Związku.

4. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych składają dwaj członkowie  Zarządu: Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Zarządu i Skarbnik.

5. Pracą Zarządu kieruje Przewodniczący Zarządu.

6. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej    połowy jego składu.

7.  Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu określa regulamin.

§ 15.

1.  Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób wybieranych spośród  Członków w   głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

2.  Do zadań Komisji Rewizyjnej należy :

2.1.Kontrola działalności Zarządu , zgodności podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami i postanowieniami Statutu.

2.2.Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu.

2.3.Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej

a. nie mogą być członkami Zarządu Związku ani pozostawać z nimi w związku
  
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
   podległości służbowej. 

b. nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
         ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c. nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni

 

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK ZWIAZKU

§ 16.

 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości , ruchomości , prawa , gotówka i papiery wartościowe nabyte przez Związek.

 1. Fundusze Związku tworzone są :

2.1. Ze składek członkowskich.

2.2. Z darowizn,  dotacji, spadków i zapisów.

2.3. Z dochodów z majątków Związku oraz prowadzonej działalności gospodarczej.

2.4. Z ofiarności publicznej.

 1. Podstawą działalności finansowej Związku jest budżet obejmujący wszystkie środki      będące w dyspozycji Związku.

 

4.  W zakresie dysponowania majątkiem Związku ustala się następujące zakazy:

 

a.  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Związku pozostają w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

 

b.  przekazywania majątku Związku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 

c.  wykorzystywania majątku Związku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Związku, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 17.

 1. Likwidacja Związku wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów członków Związku przy udziale 3/4 członków.

 2. Majątek Związku ulegnie podziałowi pomiędzy wszystkich członków w stosunku proporcjonalnym do wkładów wniesionych przez nich do Związku w okresie jego działalności.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy o

samorządzie terytorialnym ( Dz.U. nr 16, poz.95 z 1990 r., wraz z późniejszymi

zmianami ) i przepisy ustawy z dnia 07.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U.

nr 20 , poz.140).

Do pobrania
 
Statut lipiec 2015 (*.doc)
   
 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Kwiecień
N Pn Wt Śr Cz Pt S
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
kalendarium miesięczne


Turystyka

Galeria

Katalog firm

Dla prasy    
 
Strona głównaŚląski System Informacji Turystycznej
© 2009 - 2024 Związek Gmin Jurajskich